• Klachten over tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten, dienen uiterlijk 10 dagen nadat de gebreken zijn geconstateerd schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden gemeld.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen en/of enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden of de overeenkomst, op te schorten wegens (beweerdelijke) tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten, ook niet indien over deze (beweerdelijke) tekortkomingen door Opdrachtgever is geklaagd.
 • Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de Diensten en voorts niet jegens Opdrachtnemer in verzuim is, zal met Opdrachtgever een termijn worden overeengekomen waarbinnen tekortkomingen in de Diensten door Opdrachtnemer kosteloos worden hersteld dan wel, indien zulks naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is, zullen de Diensten waaraan tekortkomingen kleven opnieuw worden uitgevoerd.
 • Opdrachtnemer is niet gehouden haar verplichtingen uit deze voorwaarden uit te voeren, indien: a. haar aanwijzingen of adviezen ter zake van goederen of anderszins waarop de Diensten betrekking hebben niet exact door Opdrachtgever zijn opgevolgd; b. Opdrachtgever de betreffende Diensten niet, niet juist of anderszins onoordeelkundig heeft gebruikt of niet in overeenstemming zijn met de aan Opdrachtnemer bekend gemaakte bestemming.
 • Opdrachtnemer is in geval van niet-deugdelijk gebleken Diensten tot geen verdere (vergoedings)verplichtingen gehouden dan bepaald in dit artikel. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele andere schade, voortvloeiend uit de uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer, is uitgesloten.
 • Voor het geval op enig moment in rechte zou komen vast te staan dat Opdrachtnemer voor enige verdere schade voortvloeiend uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de overeenkomst wel aansprakelijk is, is de vergoedingsplicht van Opdrachtnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer uitkeert. Indien – om welke reden ook – geen sprake is van uitkering door een verzekeraar, is de vergoedingsplicht van Opdrachtnemer als volgt beperkt: a. in het geval van training(en)/cursus(sen), examens en lokaalhuur is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het declaratiebedrag zoals overeengekomen en opgenomen in het inschrijvingsformulier of de Overeenkomst; b. in het geval van een adviesopdracht/consultancy is Opdrachtnemer aansprakelijk tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Opdrachtnemer voor zijn diensten in het kader van die opdracht is overeengekomen; c. in het geval van Overeenkomst met een duur van langer dan een half jaar, geldt een beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden van die opdracht.
 • Indien Opdrachtnemer derden betrokken heeft bij de uitvoering van de Overeenkomst, is Opdrachtnemer voor eventuele fouten van die derden niet aansprakelijk, behoudens voor zover Opdrachtgever bewijst dat Opdrachtnemer in redelijkheid niet tot een keuze voor die derde had kunnen komen.
 • Opdrachtnemer komt op de onderhavige aansprakelijkheidsbeperkingen geen beroep toe ter zake van schade die door zijn eigen opzet of roekeloosheid is veroorzaakt.
 • Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst een voor Opdrachtgever kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Opdrachtnemer onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Indien hij nalaat deze vergissing bij Opdrachtnemer te melden, is Opdrachtnemer voor de door de vergissing veroorzaakte schade niet aansprakelijk, behoudens voor zover de schade ook zou zijn ontstaan wanneer Opdrachtgever de vergissing aanstonds zou hebben gemeld.
 • De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperkingen hebben. Het is derhalve een derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW en wordt jegens iedere derde om niet gemaakt. Opdrachtgever kan het beding niet herroepen.
 • Voor zover door enige derde schade wordt geleden, welke schade uitstijgt boven de vergoedingsplicht van Opdrachtnemer op grond van dit artikel, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer daarvoor vrijwaren.
 • Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met opzet of roekeloosheid zijnerzijds dan wel is veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Opdrachtnemer.
 • Door opdrachtgever aan opdrachtnemer gemelde klachten zullen uiterlijk binnen 5 werkdagen in behandeling worden genomen. Hiervan wordt opdrachtgever schriftelijk in kennis gesteld. Streven is een klacht met de hoogst mogelijke prioriteit naar tevredenheid van opdrachtgever op te lossen. Over de tussentijdse voortgang wordt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gehouden.